Aktualizacja programu rewitalizacji Ełku

27 lutego Rada Miasta Ełku przyjęła nową wersję Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023.
Zmiana programu związana jest realizacją przez Gminę Miasto Ełk projektu w ramach grantu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

W ramach projektu „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”, w okresie od listopada 2016 r. do czerwca 2017 r. prowadzone były, zakrojone na szeroką skalę, konsultacje społeczne. Wybrano 3 główne narzędzia, które były uzupełnione o formy umożliwiające zbieranie uwag w formie papierowej, elektronicznej oraz bezpośredniej (punkt informacyjno-konsultacyjny):
• grupy fokusowe – 6 spotkań z seniorami, osobami dorosłymi, przedstawicielami organizacji pozarządowych, dziećmi i młodzieżą, przedsiębiorcami oraz przedstawicielami instytucji samorządowych i społecznych (łącznie wzięło w nich udział 114 osób);
• Open Space – spotkanie, w którym mieszkańcy zostali podzieleni na mniejsze podgrupy, w których pracowali nad rozwiązaniami wskazanych przez siebie problemów występujących na obszarze rewitalizacji i wdrożeniem nowych pomysłów (udział wzięło 78 osób);
• Planning for Real – 3 spotkania konsultacyjne w przestrzeni, podczas których mieszkańcy na gotowym, przestrzennym modelu danej okolicy umieszczali karty przedstawiające różne lokalne kwestie, które wymagają rozwiązania (łącznie wzięło w nich udział 170 osób).

Wnioski z konsultacji, zebrane w specjalnym raporcie, posłużyły do wprowadzenia zmian w Programie Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023. Obejmują one:
• Wprowadzenie nowych kierunków działań, takich jak zwiększenie ilości i powierzchni terenów zielonych, podnoszenie wiedzy i świadomości nt. gospodarowania przestrzenią miejską i dbania o nią, porządkowanie i estetyzacja przestrzeni publicznych oraz ochrona krajobrazu miejskiego, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).
• Aktualizację projektów rewitalizacyjnych w zakresie zaplanowanych działań, okresu realizacji czy przewidzianych kosztów,
• Dodanie nowych projektów
o Termomodernizacje budynków przy ul. Gdańskiej 20, Armii Krajowej 38A, Orzeszkowej 16 i 19
o Zagospodarowanie skweru im. Gen. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” przy ul. Słowackiego
o Modernizacja i przebudowa Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nasierowskiej w Ełku
o Nowe śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację
o Zagospodarowanie terenu pomiędzy rzeką Ełk a ul. Żeromskiego
o Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Armii Krajowej 16
• Wprowadzenie nowych uzupełniających rodzajów działań rewitalizacyjnych,
• Zmianę niektórych wskaźników monitorowania programu.
Zapraszamy do zakładki „Poznaj Program Rewitalizacji Ełku”.