Dwa projekty rewitalizacyjne z dotacją unijną

W konkursie na działania integracyjne społeczności zamieszkującej Śródmieście Ełku, spośród  czterech złożonych wniosków, dofinansowanie UE otrzymały projekty Stowarzyszenia Alternatywa oraz Powiatu Ełckiego.

  1. „Lokalne perspektywy” – Stowarzyszenie Alternatywa w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ełku

Projekt jest wynikiem doświadczeń i działań w obszarze animacji lokalnej oraz streetworkingu. Zakłada się:

  • zatrudnienie animatorów lokalnych i streetworkerów,
  • realizację inicjatyw społeczności lokalnych,
  • zagospodarowanie przestrzeni pod cele społeczne przy budynkach MOPS i ECRS,
  • utworzenie i funkcjonowanie szkoły animatorów i pedagogów ulicznych przy ECRS,
  • wspieranie rodzin w ich ś

Powstanie 11 zespołów (animator + streetworker), z których każdy będzie pracował z 12 uczestnikami na innym podwórku, znajdującym się w obszarze rewitalizacji, oraz w ECRS, MOPS, na terenie Parku Kopernika i Parków Odkrywców Kolei. Dodatkowo zorganizowane będą 4 pikniki dla społeczności lokalnych i uczestników projektu.

Koszt projektu to 1,15 mln zł, z czego prawie 95% stanowi dofinansowanie funduszami unijnymi.

 

  1. „Razem przeciwko wykluczeniu społecznemu” – Powiat Ełcki

Działania projektowe będą skierowane do rodzin związanych z systemem pieczy zastępczej. Wsparciem ma zostać objętych 25 osób. Uczestnicy projektu otrzymają 3-kierunkową opiekę obejmującą: wizerunek, sferę psychospołeczną oraz rozbudzenie i kształtowanie pasji i zainteresowań. Poprzez specjalistyczną pomoc uczestnicy projektu maja zostać przygotowani do samodzielnego życia społecznego.

Przewidywany koszt projektu to 121 170 zł,  a wsparcie unijne wyniesie 84% tej kwoty.

 

Konkurs był realizowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, w ramach instrumentu ZIT bis Ełk.