Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej „STAJNIA” działa od 2019 r. Swoim zakresem obejmuje pomoc i współdziałanie z podmiotami, partycypację, aktywizację, wsparcie kooperacji usług społecznych i formowanie nowej przestrzeni społecznej na rzecz mieszkańców Ełku.

Z udostępnionych pomieszczeń korzystają podmioty, tj.: Poradnia Rodzinna, Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie, Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem, Młodzieżowy Klub Integracji Społecznej, Klub Seniora „Senior+”, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ełcki Uniwersytet Trzeciego Wieku. Odbywają się cykliczne spotkania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dodatkowo pomieszczenia udostępniane są podmiotom i organizacjom podejmującym działania na rzecz rodzin ze środowiska lokalnego, przede wszystkim z obszaru rewitalizacji.

Serdecznie dziękujemy za dotychczasową współpracę, aktywność i zaangażowanie dla specjalistów, pracowników socjalnych, asystentów rodziny, animatorów oraz pozostajemy w przekonaniu na dalszą owocną współpracę w nowym roku 2022, a także kolejnych latach.

Zapraszamy do współpracy organizacje pozarządowe i inne podmioty, które działają na rzecz mieszkańców Ełku w zakresie inicjowania i doskonalenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów uzależnień, w tym alkoholu i przemocy w rodzinie. Pomieszczenia ECRS „STAJNIA” udostępniane są nieodpłatnie, ale warunkiem koniecznym jest prowadzenie działań związanych z Programem Profilaktyki podczas realizowanych zajęć/spotkań.

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”

ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk

Tel. 87 73 26 445

e-mail: stajnia@mops.elk.pl

Strona internetowa ECRS „Stajnia”

zajęcia dzieci z animatorem