Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” jest zlokalizowane w budynku przy ul. Kościuszki 27A. W Centrum koncentrować się będą działania mające na celu partycypację, aktywizację, wsparcie kooperacji usług społecznych i formowanie nowej przestrzeni społecznej. ECRS będzie fundamentem procesu rewitalizacji oraz siedzibą zapewniającą pełną infrastrukturę i kapitał społeczny do przeprowadzenia procesu rewitalizacji. W myśl hasła „LUDZIE DZIAŁAJĄ by tworzyć MIEJSCA” zostaną zrealizowane zadania na rzecz PARTYCYPACJI (ludzie), AKTYWIZACJI (działają) i kreowania NOWEJ PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ (miejsca).

Na stworzenie Centrum pozyskano dofinansowanie w wysokości 4,4 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Inwestycja obejmuje wykonanie następujących prac:

 • przebudowa i adaptacja pokoszarowego budynku na potrzeby Centrum;
 • wykonanie nowych instalacji (sanitarnej, grzewczej, wentylacyjnej i elektrycznej);
 • wykonanie nowych nawierzchni chodników, podjazdów, drogi dojazdowej i parkingów, instalacja energooszczędnego oświetlenia;
 • zagospodarowanie zieleni wokół budynku;
 • montaż małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci).

Inwestycja - Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej

Dodatkowo, w najbliższym czasie, w ramach modernizacji planuje się zamontowanie windy w celu dostosowania pomieszczeń na piętrze budynku dla osób niepełnosprawnych.

Ożywiony i ponownie zagospodarowany obiekt stanie się miejscem spotkań mieszkańców, centrum organizacji inicjatyw i projektów społecznych, m.in.:

 • Szkoły Animatorów i Pedagogów Społecznych – centrum rozwoju streetworkingu, wzmocnienie kompetencji lokalnych animatorów i pedagogów ulicy;
 • Młodzieżowego Klubu Integracji Społecznej – przystań dla osób młodych,
  wykluczonych społecznie, znajdujących się poza rynkiem pracy;
 • Programu Aktywnej Integracji (działania na rzecz osób zagrożonych i/lub wykluczonych społecznie, bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, seniorów, i innych wymagających wsparcia);
 • Ścieżki wsparcia poprzez podmioty ekonomii społecznej – wsparcie osób zagrożonych i/lub wykluczonych społecznie, m.in. po terapiach, odbytych karach, bezrobotnych, poszukujących pracy, bezdomnych w znalezieniu pracy;
 • utworzenie pracowni tematycznych w zakresie doskonalenia umiejętności zawodowych uwzględniając indywidualne potrzeby osób objętych wsparciem oraz potrzeby rynku pracy, m.in. w zakresie usług porządkowych i sprzątających, obsługi klienta i sprzedaży, obsługi miejsc noclegowych – postrehabilitacji i organizacji imprez i wydarzeń kulturalnych, gastronomii – postrehabilitacji oraz inne pracowanie w zależności od potrzeby osób w CIS, które będą miały za zadanie wsparcie aktywizacji społeczno-gospodarczej w ECRS;
 • Forum Rewitalizacji – głos doradczy, pomysłodawczy, opiniujący podejmowane w Śródmieściu inicjatywy (otwarte uczestnictwo każdego zainteresowanego rozwojem obszaru, działanie
  w oparciu o adaptację metody panelu obywatelskiego).

Szczegółowe informacje o planowanej działalności Centrum określa polityka funkcjonowania, zamieszczona w zakładce „Opracowania”.

Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia”

ul. Kościuszki 27A, 19-300 Ełk

Tel. 87 73 26 445

e-mail: t.stankiewicz@mops.elk.pl

Strona internetowa ECRS „Stajnia”

zajęcia dzieci z animatorem
Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).