Komitet Rewitalizacji Miasta Ełku stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji z organami Gminy Miasta Ełk w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji. Pełni również funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Ełku w sprawach związanych z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii, stanowisk i rekomendacji oraz podejmowania inicjatyw w sprawach dotyczących procesu rewitalizacji w Ełku.

Członkowie Komitetu Rewitalizacji Miasta Ełku:

1) Magdalena Nina Łaszcz – przedstawicielka Rady Miasta Ełku – Przewodnicząca Komitetu e-mail: m.laszcz@radny.elk.pl;
2) Marcin Sawicki – mieszkaniec obszaru rewitalizacji Ełku, osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji Ełku – Zastępca Przewodniczącej Komitetu;
3) Kamil Birgiel – mieszkaniec Ełku spoza obszaru rewitalizacji, przedstawiciel podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić w Ełku działalność społeczną;
4) Jolanta Konecko-Pietrowska – przedstawicielka podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji Ełku;
5) Robert Siołek – osoba prowadząca działalność gospodarczą w Ełku, przedstawiciel partnerów społeczno-gospodarczych;
6) Alicja Tracichleb-Salik – przedstawicielka podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić w Ełku działalność społeczną na rzecz ochrony środowiska;
7) Aneta Makowska-Bojsza – przedstawicielka podmiotów prowadzących lub zamierzających prowadzić w Ełku działalność społeczną, odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji;
8) Aleksandra Sidelnikow – mieszkanka obszaru rewitalizacji Ełku, przedstawicielka właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji Ełku, przedstawicielka podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji Ełku;
9) Paweł Górski – przedstawiciel Urzędu Miasta Ełku;
10) Marzanna Ratyńska – przedstawicielka miejskich jednostek organizacyjnych;
11) Zuzanna Obrycka – przedstawicielka Konwentu Seniorów;
12) Krzysztof Kuczyński – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ełku.

zajęcia dzieci z animatorem