Ełk podzieli się dobrymi praktykami w ogólnopolskim programie

Ełk, jako jedno z 37 miast w Polsce został zakwalifikowany do udziału w programie„Plan Działań dla Miast. Modelowa Lokalność”realizowanym przez Instytut Rozwoju Miast i Regionów na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Jest to inicjatywa towarzysząca XI Światowemu Forum Miejskiemu, prestiżowej międzynarodowej konferencji organizowanej przez ONZ-Habitat w dniach 26-30 czerwca 2022 r. w Katowicach.

Do udziału w programie wybrano miasta, które w najszerszych zakresie udokumentowały dotychczasowe osiągnięcia w zakresie realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ oraz przedstawiły najciekawsze projekty do realizacji w 2022 r. Uznanie Komisji Konkursowej znalazł projekt miasta Ełku pn. Nowe perspektywy – czas na zmiany, w ramach celu zrównoważonego rozwoju nr 10 „Mniej nierówności”. Projekt stanowi element procesu modelowej rewitalizacji prowadzonej na obszarze śródmieścia Ełku. Składa się z dwóch działań:

  1. „Nowe perspektywy” – działania streetworkerów w obszarze animacji lokalnej oraz w zakresie usług na rzecz społeczności lokalnej, bazujących na doświadczeniach miasta Ełku.
  2. „Źródła” – ukazanie bogactwa wielokulturowego, wielowyznaniowego społeczeństwa śródmieścia, z wykorzystaniem miejsc i przestrzeni wykreowanych w ramach procesu rewitalizacji (m.in. „Stajnia”, zabytkowa hala sportowa).

Dla każdego miasta przewidziane jest 50-godzinne wsparcie doradcze, w tym 20 godzin na etapie opracowania działań realizacyjnych i 30 godzin na etapie przygotowania realizacji projektu/działania. Opracowany zostanie również wspólny dokument pn. „Plan Działań dla Miast” obejmujący opis wyzwań i charakterystykę projektów każdego z miast uczestniczących w Programie. Dokument ma być drogowskazem dla innych ośrodków w Polsce i na świecie, pomocnym w realizacji celów zrównoważonego rozwoju. Opracowany będzie także „narzędziownik” pełniący rolę instruktażu dla społeczności lokalnych i mieszkańców do tego, jak mogą wpływać na przestrzeń miejską oraz na procesy zarządzania miastem.