Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ełku 2030 w wykazie wojewódzkim

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego pozytywnie zaopiniował Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ełku 2030 w zakresie możliwości jego finansowania z programu Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027.  Tym samym GPR Miasta Ełku 2030 został wpisany do „Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa warmińsko-mazurskiego”. Umieszczenie w wykazie stwarza możliwości do ubiegania się o dofinansowanie unijne dla projektów wpisanych do programu rewitalizacji. 

Link do „Wykazu gminnych programów rewitalizacji województwa warmińsko-mazurskiego„.

GPR Miasta Ełku 2030 jest dokumentem strategicznym służącym kompleksowej odnowie centrum Ełku. Jego główne cele to poprawa jakości środowiska, aktywizacja oraz integracja społeczna, poprawa warunków zamieszkania i stanu technicznego budynków. Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej.