Gminny Program Rewitalizacji przyjęty

Strona tytułowa Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030

Podczas sesji Rady Miasta Ełku w dniu 14 lutego 2024 r. został uchwalony Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ełku 2030.

GPR jest dokumentem strategicznym służącym kompleksowej odnowie centrum Ełku. Jego główne cele to poprawa jakości środowiska, aktywizacja oraz integracja społeczna, poprawa warunków zamieszkania i stanu technicznego budynków.

Przyjęcie programu umożliwia realizację zaplanowanych w nim działań inwestycyjnych i społecznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk i inne podmioty oraz pozyskiwanie środków finansowych na ten cel z funduszy zewnętrznych.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/8722/Gminny_Program_Rewitalizacji_Miasta_Elku/