Informacja o podjęciu uchwały Rady Miasta Ełku o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku

Logo napis Ełk tu wracam

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. poz. 485) Prezydent Miasta Ełku informuje o podjęciu w dniu 31 sierpnia 2022 r. przez Radę Miasta Ełku Uchwały nr XLV.451.2022 w sprawie przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku.

Podjęta uchwała uruchamia proces opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego Uchwałą nr XLIV.445.2022 Rady Miasta Ełku z dnia 22 czerwca 2022 r. (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego poz. 3097). Obszar rewitalizacji obejmuje teren o powierzchni 132 ha, zlokalizowany w centrum Ełku pomiędzy (mapa):

  • od południa – rzeką Ełk;
  • od północy – ulicą Sikorskiego;
  • od wschodu – linią kolejową i ulicą Dąbrowskiego;
  • od zachodu – ulicami Wojska Polskiego, Mickiewicza i Piłsudskiego.

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ełku będzie podstawowym narzędziem prowadzenia przez samorząd miejski i podmioty zewnętrzne kompleksowych przedsięwzięć służących wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Dokument zostanie opracowany w oparciu o przepisy ustawy o rewitalizacji, z zastosowaniem podejścia partycypacyjnego, tj. przy udziale mieszkańców, przedstawicieli organizacji społecznych, przedsiębiorców, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, instytucji publicznych i innych interesariuszy.

Szczegóły dotyczące procesu rewitalizacji w Ełku, w tym również podejmowanych działań związanych z opracowaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku znajdują się w BIP Urzędu Miasta Ełku www.bip.elk.warmia.mazury.pl (Zakładka Strategie, raporty, opracowania – Program Rewitalizacji Ełku), na stronie Urzędu Miasta Ełku www.rewitalizacja.elk.pl oraz w Wydziale Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 73 26 132.