Kolejne projekty dla mieszkańców Śródmieścia

Flaga Unii Europejskiej

Ponad 1,2 mln zł dofinansowania trafi do ełckich organizacji pozarządowych na realizację działań skierowanych do dzieci, młodzieży i ich rodzin, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej:

  • Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA – My z ulicy Mickiewicza
  • Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA – Spotkajmy się w Okrąglaku
  • Stowarzyszenie ALTERNATYWA – Loklane perspektywy – MOF Ełk.

Ww. projekty zakładają aktywizację młodych ludzi i ich rodzin oraz integrację ze środowiskiem lokalnym. Ich realizacja w dużej mierze będzie odbywała się w obszarze rewitalizacji Śródmieście. Wsparcie finansowe będzie pochodziło z funduszy Unii Europejskiej w ramach instrumentu ZIT bis Ełk RPO WiM 2014-2020.

Z kolei w konkursie na aktywizację społeczną i zawodową osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z Ełku i Gminy Ełk, dofinansowanie UE w wysokości 4,1 mln zł uzyskało 6 projektów. Działania obejmują wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym i zdrowotnym. Ponadto dofinansowane może zostać funkcjonowanie podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ.