Kolejne projekty rewitalizacyjne będą realizowane w Ełku

Podczas konsultacji społecznych nad rzeką Ełk, dzieci malują obrazki na rozłożonych kocach.

10 października 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego przyjął uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia konkursu rewitalizacyjnego w ramach Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk (RPO WiM 2014-2020).

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie projektu. Oba wnioski otrzymały ocenę pozytywną i zostały wybrane do dofinansowania. Projekty będą realizowane na rzecz mieszkańców Śródmieścia Ełku.

1. To Jest Moje Miejsce Bo Kocham To Miejsce (Human Lex Instytut)

Projekt zakłada podjęcie działań metodą streetworkingu przez 3 streetworkerów i 2 animatorów wspomagających w zdiagnozowanych miejscach obszaru rewitalizacji. Planuje się również rozwój działalności Centrum Młodego Człowieka dla dzieci, młodzieży i dorosłych przy ul. Orzeszkowej. W główne działania projektu zostaną włączeni rodzice i lokalna społeczność jako liderzy lokalni oraz osoby wspierające i decyzyjne w związku z prowadzonymi elementami animacyjnymi, psychospołecznymi i zawodowymi. Podsumowaniem projektu będzie wydarzenie profilaktyczne, na którym wszystkie grupy zaprezentują swoje dokonania artystyczne i kulturalne.

Wartość projektu: 405 360,00 zł

Dofinansowanie UE: 380 360,00 zł

 

2. Wsparcie ełckich rodzin – projekt ZIT (Gmina Miasto Ełk)

Planuje się realizację usług i działań na rzecz wsparcia rodziny, organizację poradnictwa specjalistycznego, warsztatów, treningów i zajęć zwiększających umiejętności społeczne rodzin. Projekt przewiduje również integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym poprzez inicjatywy lokalne np. rodzinne pikniki.

Wartość projektu: 414 787,50 zł

Dofinansowanie UE: 392 787,50 zł