Model funkcjonowania Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej

Model fukcjonowania

Wielkimi krokami zbliża się zakończenie modernizacji budynku przy ul. Kościuszki 27A, w którym siedzibę będzie miało Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej (ECRS). Instytucja otrzymała politykę funkcjonalną, planującą jej działalność pod względem społecznym, ekonomicznym, marketingowym i przestrzennym w perspektywie do 2025 r.

ECRS będzie fundamentem rewitalizacji oraz siedzibą zapewniającą pełną infrastrukturę i kapitał społeczny do przeprowadzenia tego procesu. Będą się tam koncentrowały działania mające na celu partycypację, aktywizację, wsparcie kooperacji usług społecznych i formowanie nowej przestrzeni społecznej.
Polityka funkcjonalna ECRS do 2025 r. zawiera strategię funkcjonowania z uwzględnieniem głównych ścieżek rozwoju, analizę otoczenia społeczno-kulturowego i ekonomicznego. Dokument określa potencjał ECRS, przedstawia misję i wizję na kolejne lata, definiuje cele strategiczne, strukturę zarządzania, główne ścieżki funkcjonowania i współpracy z lokalnym środowiskiem, a także przedstawia diagnozę ewentualnych problemów w realizacji zaprogramowanej polityki. Przyjęte założenia wypracowano m.in. podczas spotkań głównych interesariuszy centrum – Urząd Miasta Ełku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ełku oraz organizacje pozarządowe zaangażowane w ideę powstania ECRS.
Dzięki adaptacji budynku przy ul. Kościuszki 27A oraz wdrożeniu polityki funkcjonalnej, ECRS stanie się nowoczesnym miejscem, przyjaznym lokalnej społeczności, unikalnym w skali regionu. Będzie sercem działań rewitalizacyjnych na rzecz mieszkańców, koncentrującym w jednym miejscu inicjatywy społeczne, usługi ekonomii społecznej, wsparcie specjalistyczne świadczone przez psychologów, terapeutów i doradców.

Dokument znajduje się w zakładce „Opracowania”.