Rewitalizacja centrum Ełku – zgłoś swój pomysł

Plakat informujący o naborze przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku

W ramach prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ełku 2030 (GPR) ogłoszony został nabór propozycji przedsięwzięć, które w najbliższych latach powinny zostać zrealizowane na obszarze rewitalizacji, obejmującym teren w centrum Ełku pomiędzy:

 • od południa – rzeką Ełk;
 • od północy – ulicą Generała Władysława Sikorskiego;
 • od wschodu – linią Kolejową i ulicą Jarosława Dąbrowskiego;
 • od zachodu – ulicami Wojska Polskiego, Adama Mickiewicza i Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Mapa obszaru dostępna jest pod adresem https://melk.e-mapa.net?userview=92

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne mogą być działaniami społecznymi, środowiskowymi, gospodarczymi, technicznymi lub przestrzennymi, podejmowanymi bezpośrednio w celu poprawy warunków i jakości życia na obszarze rewitalizacji.

Propozycje przedsięwzięć muszą wpisywać się w następujące cele planowanego GPR:

 • Ochrona środowiska oraz poprawa mobilności miejskiej,
 • Aktywizacja oraz integracja społeczna,
 • Poprawa warunków mieszkaniowych.

 

Powodzenie procesu rewitalizacji centrum Ełku zależy od wysiłku wielu interesariuszy i ich różnorodnych działań, gdyż tylko kompleksowe podejście daje szansę przezwyciężenia problemów i rozwój tego obszaru. Umieszczenie przedsięwzięcia w GPR może ułatwić wnioskodawcy ubieganie się o jego dofinansowanie np. z funduszy unijnych, programów rządowych, budżetu miasta.

Propozycje przedsięwzięć mogą zgłaszać:

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz pozostali mieszkańcy Ełku,
 • instytucje publiczne,
 • organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność społeczną na terenie Ełku,
 • przedsiębiorcy,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • pozostali interesariusze rewitalizacji Ełku.

Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu (kliknij), w terminie do 31 stycznia 2023 r. (złożenie w kancelarii Urzędu Miasta Ełku lub wysłanie na adres e-mail strategia@um.elk.pl).

Szczegółowe informacje znajdują się w dokumencie „Zasady naboru przedsięwzięć do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku 2030” (kliknij).

Pytania dot. naboru można zgłaszać do Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Ełku: adres e-mail: a.lemieszonek@um.elk.pl, tel. 87 73 26 132.

 

Zgłaszane przedsięwzięcia mogą dotyczyć np.:

Cel 1. Ochrona środowiska oraz poprawa mobilności miejskiej

 • W zakresie ochrony środowiska – np. zachowania lub rozwoju istniejących terenów zielonych, przeciwdziałania ich degradacji; utworzenia nowych terenów zielonych z wykorzystaniem różnorodnych form zwiększających powierzchnię czynną biologicznie, zatrzymujących wodę w miejscu opadu (np. skwery/zieleńce, ogrody deszczowe, zielone dachy i ściany, mini-parki tzw. kieszonkowe, zielone przystanki); edukacji ekologicznej, zwiększania świadomości mieszkańców w zakresie utrzymania i pielęgnacji terenów zielonych; budowania więzi mieszkańców z systemem przyrodniczym (np. społeczni opiekunowie zieleni); poprawy jakości zarządzania zielenią miejską.
 • W zakresie mobilności miejskiej – np. rozwoju komunikacji publicznej m. in. w zakresie częstotliwości i siatki połączeń, infrastruktury (tablice informujące o odjazdach, biletomaty itp.); rozwoju sieci dróg rowerowych i ciągów pieszych; wprowadzenia nowych ekologicznych rozwiązań komunikacyjnych; uporządkowania parkowania; zwiększenia poziomu bezpieczeństwa drogowego, uspokojenia ruchu, poprawy atrakcyjności przestrzeni dla pieszych i rowerzystów; edukacji mieszkańców w zakresie zrównoważonej mobilności.

Cel 2. Aktywizacja oraz integracja społeczna

 • integracji społeczności lokalnych poprzez pracę w ich środowisku (streetworking, wspieranie grup nieformalnych itp.);
 • wspierania rodzin w rozwiązywaniu problemów i wzmacnianiu więzi;
 • rozwoju oferty wsparcia skierowanej do seniorów, osób samotnych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych;
 • integracji międzypokoleniowej;
 • zwiększenia poziomu bezpieczeństwa publicznego;
 • rozwoju lub tworzenia nowych przestrzeni i miejsc wspierających aktywność mieszkańców (miejsc spotkań, świetlic, klubów osiedlowych, podwórek, terenów rekreacyjnych itp.);
 • zwiększania dostępu do kultury, udziału mieszkańców w kulturze;
 • profilaktyki zdrowotnej lub uzależnień;
 • wprowadzenia/rozwoju rozwiązań umożliwiających przygotowanie i realizację oddolnych inicjatyw mieszkańców;
 • zapewnienia dostępności infrastruktury i usług społecznych dla osób o ograniczonej mobilności oraz z niepełnosprawnościami;
 • aktywizacji zawodowej osób, rodzin i społeczności zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób biernych zawodowo;
 • wykorzystania potencjału dziedzictwa kulturowego i potencjału turystycznego na rzecz zwiększania konkurencyjności usług;
 • poprawy atrakcyjności przestrzeni ulic, służącej rozwojowi oferty handlowej i usługowej.

 

Cel 3. Poprawa warunków mieszkaniowych

 • termomodernizacji obiektów mieszkalnych i użyteczności publicznej;
 • poprawy standardu mieszkaniowego/warunków bytowych w budynkach wielorodzinnych;
 • poprawy stanu technicznego i kulturowego oraz estetyki obiektów zabytkowych;
 • rozwoju oferty mieszkaniowej;
 • modernizacji i rozwoju infrastruktury technicznej;
 • zagospodarowania podwórek, w tym w zakresie zwiększania odporności na zjawiska wynikające ze zmian klimatu.