Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji Miasta Ełku

Kilku uczestników inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Miasta Ełku siedzi przy stole konferencyjnym. Podnoszą rękę w ramach głosowania nad punktem obrad.

Komitet Rewitalizacji Miasta Ełku zainaugurował 23 sierpnia 2023 r. swoją działalność. Na spotkaniu omówiono m.in. rolę i zasady funkcjonowania Komitetu oraz wręczono akty powołania.

Komitet Rewitalizacji Miasta Ełku to forum współpracy i dialogu interesariuszy rewitalizacji (m.in. mieszkańców, organizacji pozarządowych, właścicieli nieruchomości, przedsiębiorców)  z organami Miasta Ełk w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji centrum Ełku. Pełni również funkcję opiniodawczo-doradczą dla Prezydenta Miasta Ełku w sprawach związanych z wdrażaniem Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Ełku. Komitet uprawniony jest do wyrażania opinii, stanowisk i rekomendacji oraz podejmowania własnych inicjatyw.

Spotkanie inauguracyjne Komitetu Rewitalizacji Miasta Ełku odbyło się 23 sierpnia, gdzie Zastępca Prezydenta Artur Urbański wręczył członkom Komitetu akty powołania. Przewodniczącą Komitetu została Magdalena Nina Łaszcz, a zastępcą Marcin Sawicki.

Podczas spotkania omówiono rolę i zasady funkcjonowania Komitetu oraz przedstawiono informację o stanie prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji Miasta Ełku. W czasie swojej dwuletniej kadencji Komitet będzie wspierał proces odnowy centrum Ełku.

Część członków Komitetu została wyłoniona w wyniku otwartego naboru, a pozostali zostali wyznaczeni przez Policję, Konwent Seniorów, Radę Miasta Ełku i Prezydenta Ełku.

Skład Komitetu:

 • Aleksandra Sidelnikow – mieszkanka obszaru rewitalizacji Ełku, przedstawicielka właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości położonych na obszarze rewitalizacji Ełku, przedstawicielka podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji Ełku;
 • Marcin Sawicki – mieszkaniec obszaru rewitalizacji Ełku, osoba prowadząca działalność gospodarczą na obszarze rewitalizacji Ełku;
 • Kamil Birgiel – mieszkaniec Ełku spoza obszaru rewitalizacji, przedstawiciel podmiotów prowadzących w Ełku działalność społeczną;
 • Jolanta Konecko-Pietrowska – przedstawicielka podmiotów zarządzających nieruchomościami znajdującymi się na obszarze rewitalizacji Ełku;
 • Robert Siołek – osoba prowadząca działalność gospodarczą w Ełku, przedstawiciel partnerów społeczno-gospodarczych;
 • Alicja Tracichleb-Salik – przedstawicielka podmiotów prowadzących w Ełku działalność społeczną na rzecz ochrony środowiska;
 • Aneta Makowska-Bojsza – przedstawicielka podmiotów prowadzących w Ełku działalność społeczną, odpowiedzialnych za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób niepełnosprawnych, równości płci i niedyskryminacji;
 • Magdalena Nina Łaszcz – przedstawicielka Rady Miasta Ełku;
 • Paweł Górski – przedstawiciel Urzędu Miasta Ełku;
 • Marzanna Ratyńska – przedstawicielka miejskich jednostek organizacyjnych;
 • Zuzanna Obrycka – przedstawicielka Konwentu Seniorów;
 • Krzysztof Kuczyński – przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ełku.