Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ełku 2030 jest dokumentem strategicznym służącym kompleksowej odnowie centrum Ełku. Jego główne cele to poprawa jakości środowiska, aktywizacja oraz integracja społeczna, poprawa warunków zamieszkania i stanu technicznego budynków.

Przyjęcie programu umożliwia realizację zaplanowanych w nim działań inwestycyjnych i społecznych prowadzonych przez Gminę Miasto Ełk i inne podmioty oraz pozyskiwanie środków finansowych na ten cel z funduszy zewnętrznych.

Z pełną treścią dokumentu można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/8722/Gminny_Program_Rewitalizacji_Miasta_Elku/