Program Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023 jest kontynuacją działań służących odnowie Ełku, podejmowanych przez mieszkańców, podmioty publiczne, prywatne i pozarządowe oraz władze miejskie od 2004 r. W programie zidentyfikowano działania mające na celu wyprowadzenie obszaru rewitalizacji, który obejmuje śródmieście Ełku, ze stanu kryzysowego. Zaplanowane działania rewitalizacyjne są skoncentrowane lokalnie i zaplanowane z aktywnym udziałem społeczności lokalnych. Program łączy inicjatywy społeczne, ekonomiczne, przestrzenne, techniczne, środowiskowe i kulturowe związane z obszarem i jego otoczeniem. Działania są zaplanowane kompleksowo i wzajemnie ze sobą powiązane.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu.

 

Sprawozdania z realizacji Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023.

Fundusze Europejskie - Pomoc Techniczna, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska - Fundusz Spójności
Projekt "Nowe Śródmieście Miasta Ełk - wzór na rewitalizację" współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs "Modelowa rewitalizacja miast", ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju).