Rewitalizacja po nowemu – projekt Urzędu Marszałkowskiego

W czerwcu ubiegłego roku została podpisana umowa pomiędzy województwem warmińsko-mazurskim a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na realizację projektu, którego celem jest wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego z województwa do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych.

DZIAŁANIA projektu to:

 • SPOTKANIA EDUKACYJNE prowadzone w przystępnych formach umożliwiających zdobycie zarówno wiedzy teoretycznej, jak również doświadczenia praktycznego.
 • WSPARCIE DORADCZE, specjalistyczne i prawne, przygotowania prawidłowego programu rewitalizacji oraz jego skutecznego i efektywnego wdrażania, w tym:
    – doradcze dyżury konsultacyjne po zakończeniu spotkań edukacyjnych,
    – indywidualne warsztaty doradcze,
    – konsultacje indywidulane on-line lub w siedzibie gminy.
 • KRAJOWA WIZYTA STUDYJNA
  Organizacja wyjazdu edukacyjnego dla przedstawicieli gmin do miejsc, w których zrealizowano przedsięwzięcia rewitalizacyjne w celu promocji dobrych praktyk oraz wymiany doświadczeń.
 • WYPRACOWANIE SYSTEMU MONITOROWANIA REWITALIZACJI w naszym regionie, który przyczyni się do sprawnego zarządzania tymi procesami, a także oceny realizowanych działań, w tym:
     – uzupełnienie Systemu Informacji Przestrzennej województwa o informacje związane z rewitalizacją (w oparciu o prowadzony wykaz programów rewitalizacji),
     – wsparcie gmin w prowadzeniu monitoringu oraz ewaluacji programów rewitalizacji.
 • BADANIE ZAPOTRZEBOWANIA GMIN WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH

Działania szkoleniowe i doradcze projektu rozpoczną się w 2021 roku.

Odbiorcami będą gminy miejskie oraz miejsko-wiejskie z województwa warmińsko-mazurskiego, w tym Miasto Ełk, których programy rewitalizacji są ujęte w wykazie programów rewitalizacji oraz gminy, które zadeklarują realizację działań rewitalizacyjnych w przyszłości.

Więcej informacji na stronie projektu: https://warmia.mazury.pl/rozwoj-regionu/rewitalizacja/co-nowego