Roczne podsumowanie działań na rzecz odnowy Śródmieścia

Mapa obszaru rewitalizacji
29 maja 2019 r. w Ełckim Centrum Rewitalizacji Społecznej „Stajnia” odbyło się wspólne spotkanie Ełckiego Forum Rewitalizacji i zespołu ds. rewitalizacji Ełku działającego w strukturze Urzędu Miasta. Tematem spotkania było zaprezentowanie projektu sprawozdania za 2018 r. z wdrażania „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”. Pracownicy Wydziału Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta omówili stan realizacji 55 projektów objętych programem oraz przedstawili dane ilościowe i jakościowe dot. sytaucji w ełckim Śródmieściu. Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie i zostanie przekazane do zapoznania się Radzie Miasta, a następnie udostępnione w BIP pod poniższym linkiem:
W dalszej części spotkania dyskutowano nt. przyszłych działań koniecznych do podjęcia w celu odnowy Śródmieścia. Jednym z nich będzie zaangażowanie się w prace służące wypracowaniu polityki parkingowej Ełku, w której szczególne miejsce będzie poświęcone centralnej części miasta.