Skorzystaj z dofinansowania na projekty rewitalizacyjne!

Ogłoszone zostały nabory wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w Ełku ramach instrumentu ZIT bis Ełk Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

Działanie 8.3 Rewitalizacja miejskiego obszaru funkcjonalnego Ełku – ZIT bis

Wsparcie finansowe mogą otrzymać projekty inwestycyjne związane z:

  • przebudową, modernizacją lub adaptacją istniejących obiektów wraz z zakupem wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów;
  • zagospodarowaniem i rozwojem przestrzeni publicznych;
  • budową lub przebudową dróg stanowiących drogę wewnętrzną obszaru rewitalizowanego, wyłącznie jako element ww. projektów.

 

Poddziałanie 11.1.3 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekt ZIT Ełk

TYP 1 projektu: Wsparcie dla osób, rodzin lub otoczenia osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji o charakterze: społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.

TYP 2 projektu: Wsparcie dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez finansowanie funkcjonowania podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza).

 

Dodatkowo w czerwcu zostanie ogłoszony nabór na realizację zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz na relizację usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym (Poddziałania: 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk).

Zachęcamy do skorzystania z możliwości pozyskania wsparcia fianansowego, które może wynieść nawet 95% kosztów kwalifikowanych projektu. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie http://rpo.warmia.mazury.pl/ (Zobacz ogłoszenia i wyniki naboru wniosków).