Sprawozdanie za 2018 r. z realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023”

Mapa prezentująca obszar rewitalizacji Ełku.

Monitorowanie realizacji „Programu Rewitalizacji Ełku na lata 2016-2023” prowadzi Wydział Strategii Rozwoju Urzędu Miasta Ełku. Projekt sprawozdania za dany rok jest opiniowany przez Zespół ds. rewitalizacji Miasta Ełku oraz Ełckie Forum Rewitalizacji. Następnie Prezydent Miasta, w terminie do 30 czerwca każdego roku, przedstawia sprawozdanie Radzie Miasta Ełku. Sprawozdanie jest publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Ełku.

System monitorowania realizacji programu, prowadzony na dwóch poziomach:

  1. przedstawienie informacji od beneficjentów projektów wpisanych do programu nt. realizacji danego projektu w roku sprawozdawczym, w tym sprawozdania Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej z wdrażania modelu rewitalizacji w Mieście Ełk;
  2. analiza wskaźników sytuacji społeczno-gospodarczej dla całego miasta i obszaru rewitalizacji.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:

http://bip.elk.warmia.mazury.pl/10041/4638/Sprawozdania_z_realizacji_Programu_Rewitalizacji_Elku_na_lata_2016-2023/