Superwizja dla specjalistów z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 

 

Celem  superwizji jest omówienie  ważnych  aspektów  związanych  z  pomaganiem  osobom i rodzinom doświadczającym przemocy w rodzinie: plan działania; analiza własnych reakcji; dbanie o swoje bezpieczeństwo i komfort –granice w relacji z klientem; ograniczenia: klienta, własne, instytucjonalne; praca z osobą stosująca przemoc; rozumienie siebie, własnych mocnych i słabych stron  oraz  emocji  angażowanych  w  pracę, etyczne  aspekty  pracy;  rozumienie  uwarunkowań środowiskowych, ważnych w skutecznej realizacji NK.

Zakres tematyczny: znaczenie i rola osobistych postaw specjalistów w kontakcie z osobami doznającymi przemocy; nawiązanie kontaktu sprzyjającego budowaniu relacji współpracy z osobami doznającymi przemocy; tworzenie strategii pracy z osobami  dotkniętymi przemocą: interwencja kryzysowa, postinterwencyjne działania w kryzysie, działania pomocowe; kierunki rozwoju specjalistów w pracy z osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie; omówienie sytuacji trudnych, niejednoznacznych, napotkanych w codziennej pracy, wymiana doświadczeń)

Superwizaja organizowana w ramach projektu osłonowego Ełk – Bezpieczna Rodzina” Projekt  dofinansowany ze środków z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w  rodzinie”

Szczegółowe informacje u koordynatora projektu Teresy Stankiewicz tel. 87 732 64 45.

Termin: 29- 30 październik 2020 r.

Adres: Ełckie Centrum Rewitalizacji Społecznej STAJNIA ul. Kościuszki 27A, wejście do budynku A

Superwizję poprowadzi  : Izabela Banasiak