Zdobądź dofinansowanie na usługi społeczne

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014−2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach Poddziałania 11.2.5 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym – projekt ZIT Ełk.

 

Nabór wniosków będzie się odbywał w terminie 28.06.2018 r. – 30.07.2018 r .

TYP 1 – Realizacja zintegrowanych usług społecznych skierowanych do osób lub rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, z zastosowaniem co najmniej trzech różnych form wsparcia (na podstawie indywidualnej diagnozy)

TYP 2 – Realizacja usług wspierających integrację rodzin ze środowiskiem lokalnym, prowadzących do aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej i podejmowania działań na jej rzecz (ten typ projektu może być realizowany jedynie w połaczeniu z typem projektów nr 1).

Szczegóły dostępne są pod poniższym linkiem

http://rpo.warmia.mazury.pl/artykul/4141/poddzialanie-1125-ulatwienie-dostepu-do-uslug-spolecznych-w-tym-integracja-ze-srodowiskiem-lokalnym-%E2%80%93-projekt-zit-elk