Od 1 lipca 2016 r. do 31 października 2018 r. Gmina Miasto Ełk realizowała projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”. Koncepcja Gminy Miasta Ełk otrzymała dofinansowanie w wysokości 803 160 zł w konkursie „Modelowa rewitalizacja miast”, który został ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju. Zadania koncentrują się wokół ełckiego Śródmieścia, jego mieszkańców i problemów. Ideą projektu jest wypracowanie uniwersalnego i skutecznego modelu działań w zakresie ożywienia Śródmieścia Ełku, w celu zastopowania negatywnych zjawisk występujących w tym obszarze.
W ramach projektu realizowane były m.in.:

  • Konsultacje społeczne aktualizacji Programu Rewitalizacji Ełku
  • Warsztaty kompetencji streetworkera (pedagoga ulicy)
  • Młodzieżowa Akademia Rewitalizacji (warsztaty dla dzieci i młodzieży)
  • Inicjatywy w ramach Programu Sąsiedzkiego (dofinansowanie miniprojektów -pomysłów mieszkańców)
  • Polityka funkcjonalna Ełckiego Centrum Rewitalizacji Społecznej
  • Programy aktywizacji zawodowej mieszkańców Śródmieścia
  • Inwentaryzacja nieruchomości w Śródmieściu
  • Koncepcje architektoniczno-urbanistyczne wybranych obszarów w Śródmieściu
  • Dokumentacja techniczna dla wybranych przedsięwzięć
  • Działania edukacyjne z zakresu rewitalizacji.

Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację”

Szersze informacje o projekcie znajdują się w publikacji „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – 3 filary rewitalizacji” (dostępnej w zakładce „Opracowania”) oraz w Krajowym Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

Film podsumowujący projekt:

https://www.youtube.com/watch?v=7L6crFXw7Og&list=PLSoHIHWmvfwo-vJRGuyCHK23qAox764xt&index=3

Projekt „Nowe Śródmieście Miasta Ełk – wzór na rewitalizację” współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa (Konkurs „Modelowa rewitalizacja miast”, ogłoszony przez Ministerstwo Rozwoju)